ES struktrfondu projektu izstrde

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloiju attstbai

Konkursa mris:Atbalstt jaunu vai nozmgi uzlabotu produktu vai tehnoloiju izstrdi un ievieanu raoan.
Pieaujams aktivittes:Programmas ietvaros tiks sniegts atbalsts jaunu produktu pilota modeu vai tehnoloiju izstrdei. Lai saemtu granta finansjumu projekta pieteicjam LIAA pc projekta realizcijas jiesniedz skotnjais projekts (aprakstu kopums) vai skotnjais paraugs.
Atbalstms aktivittes pilotmodea izstrdei ir:
  • tehnisks priekizptes darbi, ja tie tiek veikti pirms projekt paredztiem projektanas darbiem;
  • projektanas darbi.
ES struktrfonds:Eiropas Reionls attstbas fonds
Atbalsta intensitte:Pieaujam atbalsta intensitte (atbalstmais finansjuma apjoms (%) viena projekta atbalstmajm izmaksm) vis Latvijas Republikas teritorij no viena projekta kopjm atbalstmajm izmaksm gan tehnisks priekizptes darbiem, kas tiek veikti pirms projektanas darbiem, gan ar projektanas darbiem ir da:
Atbalsta pretendentsAtbalsta intensitte
Mazs un vidjs komercsabiedrbasLdz 45%
Liels komercsabiedrbasLdz 35%
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:8135952 LVL
Potencilie projektu pieteicji:Jebkura komercsabiedrba (pamatkapitl ir vairk nek 75% privt kapitla daas). Izemot uzmumi, kas darbojas ds nozars:
  • mazumtirdzniecbas un vairumtirdzniecbas pakalpojumi;
  • transporta nozare;
  • lauksaimniecbas un zvejniecbas produktu raoana.
Projekta maksiml summa:150000 LVL
Projekta miniml summa:Bez ierobeojuma
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:3
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs