ES struktrfondu projektu izstrde

Finansilais atbalsts MVU rjo konsultciju pakalpojumu izmantoanai un pieredzes apmaiai

Konkursa mris:
  • inovciju jom veicint inovatvu risinjumu ievieanu komercsabiedrbs, kas saistts ar inovatvu darbbu;
  • mrketinga iniciatvu jom saistb ar mrketinga iniciatvm, nodroint komercsabiedrbm paldzbu tirgus izptei, jaunu mrketinga instrumentu izstrdei;
  • brvprtgo un obligto kvalittes prasbu jom saistb ar obligto un brvprtgo kvalittes prasbu ievieanas aktivittm, nodroint komercsabiedrbm paldzbu ES vienot tirgus un starptautisk tirgus prasbu ieviean;
  • uzmjdarbbas un personla vadbas jomsveicint izgltotu un kompetentu uzmumu stratisko un personla vadbu;
  • finanu vadbas konsultciju jom veicint pieejas finanu kapitlam.
Pieaujams aktivittes:Atbalsta pretendents var saemt konsultciju pakalpojumus sekojos joms:
Konsultciju veidsSaemto konsultciju rezultts
Raoana un tehnoloijas
Latvijas un ES standartu ievieana atbilstoi likumdoanas prasbm darba drobas, vides un patrtju aizsardzbas jomsAuditora (konsultanta) ziojums par atbilstbu standartam, paskumu plns neatbilstbu novranai
Kvalittes standartu apliecinos sertifikts
Tehnisko projektu izstrde bvniecbSagatavots tehniskais projekts atbilstoi Latvijas Republikas bvnormatviem
Mrketings
Mrketinga stratijas, attstbas programmu un plnu izstrdeMrketinga plns/stratija (M pielikums) (Konsultciju pakalpojumu rezulttam ir jatbilst o vadlniju M pielikum defintajiem uzdevumiem)
Tirgus ptjumu izstrdeTirgus ptjums (M pielikums) (Konsultciju pakalpojumu rezulttam ir jatbilst o vadlniju M pielikum defintajiem uzdevumiem)
Organizcijas vadba un informcijas tehnoloijas
Uzskaites un vadbas sistmu analze un auditsUzskaites un vadbas sistmas modelis un/vai audita ziojums
Juridisks konsultcijas
Intelektul un rpniecisk pauma tiesbu aizsardzba (raoanas licences vai patentu iegana un aizsardzba)LV, Eiropas vai citas valsts patents vai licence
ES struktrfonds:Eiropas Reionls attstbas fonds
Atbalsta intensitte:Pieaujam atbalsta intensitte (atbalstmais finansjuma apjoms (%) viena projekta atbalstmajm izmaksm) vis Latvijas Republikas teritorij mazm un vidjm komercsabiedrbm viena projekta kopjm atbalstmajm izmaksm ir ldz 50%.
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:5590266 LVL
Potencilie projektu pieteicji:Jebkura maz un vidj komercsabiedrba (pamatkapitl ir vairk nek 75% privt kapitla daas). Izemot uzmumis, kas darbojas d nozars:
  • lauksaimniecbas un zvejniecbas produktu raoana.
Projekta maksiml summa:10000 LVL
Projekta miniml summa:Bez ierobeojuma
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:3
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs