ES struktrfondu projektu izstrde

Komercsabiedrbu dalba starptautiskajs izstds, gadatirgos un tirdzniecbas misijs

Konkursa mris:Sniegt atbalstu mazm un vidjm komercsabiedrbm dalbai starptautisks izstds, gadatirgos un tirdzniecbas misijs
Pieaujams aktivittes:Projekt ir paredztas aktivittes, kas saisttas ar komercsabiedrbu dalbu starptautisks izstds, gadatirgos LR un rpus LR, k ar tirdzniecbas misijs rpus LR.
ES struktrfonds:Eiropas Reionls attstbas fonds
Atbalsta intensitte:Pieaujam atbalsta intensitte (atbalstmais finansjuma apjoms (%) viena projekta atbalstmajm izmaksm) vis Latvijas Republikas teritorij mazm un vidjm komercsabiedrbm no viena projekta kopjm atbalstmajm izmaksm ir ldz 50%.
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:1853422 LVL
Potencilie projektu pieteicji:Jebkura maz un vidj komercsabiedrba (pamatkapitl ir vairk nek 75% privt kapitla daas). Izemot uzmumis, kas darbojas d nozars:
  • lauksaimniecbas un zvejniecbas produktu raoana.
Projekta maksiml summa:10000 LVL
Projekta miniml summa:Bez ierobeojuma
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:3
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs