ES struktrfondu projektu izstrde

Infrastruktras attstbai nepiecieamo pieslgumu izveide un rekonstrukcija

Konkursa mris:Paldzt izveidot un modernizt komercdarbbas vajadzbm nepiecieamo bzes infrastruktru, kas btiski paldztu attstties jaunm un autu pilnveidoties jau esoajm komercsabiedrbm, sakrtojot sakaru, enertikas, vides, u.c. inenierkomunikciju jautjumus.
Pieaujams aktivittes:Aktivittes, kas sekms raoanas uzmumu un laboratoriju infrastruktras attstbu ar mri palielint komercsabiedrbu konkurtspju, palielinot to produktivitti, samazinot izmaksas, uzlabojot pieeju mra tirgiem, izejvielm un darbaspkam. Atbalsta pretendentam jpierda, ka infrastruktras attstba saistma ar izmrmiem rezulttiem darbavietu skaita, apgrozjuma vai produktivittes pieaugumu;
Apakprogramm uz atbalstu var pretendt tikai ts projekta atbalstms izmaksas (attaisnotie izdevumi), kas ir attiecinmas uz diem materilajiem ieguldjumiem:
 • ceu un dzelzceu pievadu rekonstrukcija un/vai izbve;
 • pieslgumu rekonstrukcija un/vai izbve no maistrls lnijas ldz teritorijas robeai, ievadam k vai uzskaites mezglam:
  • gzes pieslgums;
  • elektrbas pievads;
  • dens apgdes un kanalizcijas sistma;
  • siltumapgdes sistma;
  • telekomunikciju sistma.
ES struktrfonds:Eiropas Reionls attstbas fonds
Atbalsta intensitte:Pieaujam atbalsta intensitte (atbalstmais finansjuma apjoms (%) viena projekta atbalstmajm izmaksm) vis Latvijas Republikas teritorij no viena projekta kopjm atbalstmajm izmaksm ir da:
Atbalsta pretendentsAtbalsta intensitte
Mazs un vidjs komercsabiedrbasLdz 65%
Liels komercsabiedrbasLdz 50%
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:11175 442LVL
Potencilie projektu pieteicji:Jebkura komercsabiedrba ( pamatkapitl ir vairk nek 75% privt kapitla daas). Izemot uzmumis, kas darbojas d nozars:
 • trauda rpniecba;
 • mkslgo iedru raoana;
 • mazumtirdzniecbas un vairumtirdzniecbas pakalpojumi;
 • transporta nozare;
 • lauksaimniecbas un zvejniecbas produktu raoana.
Projekta maksiml summa:500000 LVL
Projekta miniml summa:Bez ierobeojuma
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:1
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs