ES struktrfondu projektu izstrde

Dalts infrastruktras izveide

Konkursa mris:Izveidot jaunu vai pilnveidot esoo laboratoriju infrastruktru
Pieaujams aktivittes:Atbalsts paredzts laboratoriju izveidei, lai attsttu testanas, sertificanas u.tml. kapacitti Latvij. Projekta pieteicjam jpierda, ka paredzts laboratorijas pakalpojumiem bs pieprasjums un laboratorijas pakalpojumu pieejamba paaugstins Latvijas komercsabiedrbu konkurtspju un samazins o komercsabiedrbu izmaksas atbilstoo pakalpojumu nodroinanai. Atbalsta pretendentam jnodroina laboratorijas / inspicanas vai sertificanas institcijas akreditcija Latvijas Nacionlaj akreditcijas biroj (LATAK) un jsaem akreditcijas apliecba.
ES struktrfonds:Eiropas Reionls attstbas fonds
Atbalsta intensitte:Pieaujam atbalsta intensitte (atbalstmais finansjuma apjoms (%) viena projekta atbalstmajm izmaksm) vis Latvijas Republikas teritorij no viena projekta kopjm atbalstmajm izmaksm ir da:
Atbalsta pretendentsAtbalsta intensitte
Mazs un vidjs komercsabiedrbasLdz 65%
Liels komercsabiedrbasLdz 50%
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:11075 442LVL
Potencilie projektu pieteicji:Jebkura komercsabiedrba (pamatkapitl ir vairk nek 75% privt kapitla daas). Izemot uzmumis, kas darbojas d nozars:
  • trauda rpniecba;
  • mkslgo iedru raoana;
  • mazumtirdzniecbas un vairumtirdzniecbas pakalpojumi;
  • transporta nozare;
  • lauksaimniecbas un zvejniecbas produktu raoana.
Projekta maksiml summa:1 500000 LVL
Projekta miniml summa:Bez ierobeojuma
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:1
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs