ES struktrfondu projektu izstrde

Atbalsts mcbu prakses stenoanai profesionls izgltbas un augstks izgltbas studentiem

Konkursa mris:Atbalsta sniegana arodizgltbas, profesionls vidjs izgltbas iestu audzku un profesionls augstks izgltbas iestu studentu praksm uzmumos un iestds, iesaistot socilos partnerus profesionls izgltbas un praktisks apmcbas kvalittes paaugstinan.
ES struktrfonds:Eiropas Socilais fonds
Finansjuma sadaljums:Valsts budeta finansjums 25%; Eiropas Savienbas finansjums 75%
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:3 987 595 LVL
Potencilie projektu pieteicji:Izgltbas iestdes, kas steno akredittas arodizgltbas, profesionls vidjs izgltbas, profesionls tlkizgltbas vai profesionls augstks izgltbas programmas.
Projekta maksiml summa:25 000 LVL
Projekta miniml summa:2000 LVL
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:Nav ierobeots
Projekta pieteicja ieguvums:Ar Eiropas Socil fonda ldzeku atbalstu projektu pieteicjs, kas projekt nodroins arodizgltbas, profesionls vidjs izgltbas iestu audzku, tlkizgltbas programms izgltojamo un profesionls augstks izgltbas iestu studentu prakses organizciju un noris uzmumos un iestds atbilstgi izgltbas iestd apgstamajai izgltbas programmai un msdienu raoanas tehnoloiju prasbm. Ldztekus praku nodroinanai projekta ietvaros pieaujama prakses vadtju sagatavoana un prakses metodisko materilu izstrde vai pilnveide.
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs