ES struktrfondu projektu izstrde

Atbalsts nodarbinto kvalifikcijas celanai, prkvalifikcijai un tlkizgltbai

Valsts atbalsta programmas nosaukums:"Atbalsts nodarbinto kvalifikcijas celanai, prkvalifikcijai un tlkizgltbai"
ss programmas apraksts:Atbalsts tiek sniegts visu komercsabiedrbu (SIA vai A/S) darbinieku kvalifikcijas celanai un prkvalifikcijai. Atbalsts netiek sniegts apmcbm akadmiskajs un doktorantras studiju programms.
Atbalsta pretendents:LR Uzmumu reistra komercreistr reistrta komercsabiedrba - SIA vai A/S
Projekta stenoanas atbalstms nozares:Visas nozares.
Maksimlais finansil atbalsta apjoms vienam projektam LVL:30 000
Atbalsta intensitte:Visprjm mcbm - teortiska un praktiska apmcba, kura nav tiei saistta ar konkrts komercsabiedrbas darbbu un kur iegts zinanas un iemaas btiski uzlabo darbinieku nodarbintbu, un ir izmantojamas ar cits komercsabiedrbs vai cits darbbas joms:
  • Mazm un vidjm komercsabiedrbm 80%
  • Lielm komercsabiedrbm - 60%
Specilajm mcbm - teortiska un praktiska apmcba, kura ir tiei saistta ar darbinieka iegto zinanu turpmku izmantoanu konkrtaj komercsabiedrb, ja iegto zinanu izmantoana cits komercsabiedrbs vai cits darbbas joms ir ierobeota:
  • Mazm un vidjm komercsabiedrbm - 45%
  • Lielm komercsabiedrbm - 35%
Pieaujamais projektu skaits vienai komercsabiedrbai:3
Atbalstms izmaksas:Apmcbu sniedzja izmaksas:
  • konsultciju izmaksas, kas saisttas ar apmcmo darbinieku apmcbu vajadzbunoteikanu un zinanu lmea testanu;
  • apmcbu izmaksas;
  • (pasniedzju darba atldzba par darba stundm (t.sk. darba devja VSAOI), kuras vii izmantojui apmcbu snieganai;
  • mcbu materilu izmaksas;
  • mcbm izmantojamo instrumentu un aprkojuma nolietojums par mcbu laiku;
  • pasniedzju sabiedrisk transporta (ekonomisk klase) izmaksas.
Komercsabiedrbas izmaksas:
  • apmcmo darbinieku vidj izpea (t.sk. darba devja VSAOI) par darba stundm, kurasvii izmantojui mcbu apganai. s izmaksas nedrkst prsniegt visu prjo atbalstmo izmaksu kopjo apmru.
  • projekta vadb iesaistto darbinieku aprint darba alga par darba stundm (t.sk. darba devja VSAOI), kuras vii izmantojui projekta norises nodroinanai;
  • mcbm izmantojamo instrumentu un aprkojuma nolietojums par mcbu laiku;
  • apmcmo darbinieku transporta izmaksas;
  • sabiedrisk transporta (ekonomisk klase) izmaksas;
  • transporta noma;
  • degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais, dienesta vai nomtais autotransports.
Neatbalstms izmaksas:Visas izmaksas, kuras nav tiei noteiktas, k atbalstms.
Maksanas krtba:1 gala maksjums pc projekta stenoanas
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs