ES struktrfondu projektu izstrde

Darba prakses vietu nodroinana jaunieiem bezdarbniekiem

Konkursa mris:Aktivittes mris ir uzlabot 15 24 (ieskaitot) gadus vecu jaunieu bezdarbnieku un jaunieu bezdarbnieku invaldu (turpmk tekst bezdarbnieki un/vai bezdarbnieki invaldi) konkurtspju darba tirg un veicint to iesaistanos darba tirg, dodot iespju gt relu darba pieredzi iegtaj vai tai ldzvrtg specialitt.
Pieaujams aktivittes:Darba praku vietu izveide. Projekt var tikt paredzts veidot gan vienu, gan vairkas darba praku vietas. Jaunieu bezdarbnieku darba prakse organizjama taj profesij (specialitt), kur jaunietis bezdarbnieks ir ieguvis izgltbu.
ES struktrfonds:Eiropas Socilais fonds
Finansjuma sadaljums:Eiropas Savienbas finansjums 75%; Valsts budeta finansjums 25%.
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:Kopjais aktivittei pieejamais finansjums, kas novirzms atklta konkursa projektu attiecinmo izdevumu seganai 2004. 2006.gada plnoana period ir 6 986 635 LVL (t.sk. 2004.gada atklta konkursa ietvaros apstiprinti projekti un noslgti lgumi kopsumm par 2 500 922 latiem; 2005. - 2006. gada periodam pieejami 4 485 713 lati).
Potencilie projektu pieteicji:Valsts prvaldes iestde, pavaldba, pavaldbas iestde, LR reistrta juridiska persona vai individulais komersants. Fiziska persona nevar pretendt uz atbalstu s VPD un PP aktivittes ietvaros
Projekta maksiml summa:100 000 LVL
Projekta miniml summa:Nav noteikta
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:Projekta pieteicjs var pieteikt vienu projektu viena izsludint atklt konkursa ietvaros.
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs