ES struktrfondu projektu izstrde

Atbalsts ieguldjumiem uzmumu attstb pai atbalstmajs teritorijs

Konkursa mris:Ldzfinanst komersantu attstbas projektus, kas saistti ar ieguldjumiem uzmumu attstb, lai patrintu pai atbalstmo teritoriju attstbu un veicintu saimniecisko darbbu tajs. T rezultt samazintos nelabvlgs atirbas starp valsts teritorijm un tiktu nodrointa ldzsvarota valsts attstba
Pieaujams aktivittes:Atbalstu paredzts sniegt mazajiem un vidjiem komersantiem, kuri reistrti un darbojas pai atbalstms teritorijs skotnjiem ieguldjumiem uzmuma pamatldzeku iegdei, veidoanai vai bvju bvniecbai /rekonstrukcijai /renovcijai /fundamentlai prveidoanai, kuri paredz strauju izaugsmi nozars, kas nodroina augstu pievienots vrtbas radanu (prstrde, pakalpojumi u.c.), kas vrsti uz jaunu tehnoloiju ievieanu, raoanas modernizciju vai pakalpojumu uzlaboanu
ES struktrfonds:Eiropas Reionls attstbas fonds
Finansjuma sadaljums:Projekta pieteicja finansjums 50%; Eiropas Savienbas finansjums 50%.
Konkursam pieejam finansjuma apjoms:7300 000 LVL;
Potencilie projektu pieteicji:Mazie un vidjie komersanti, kuri reistrti un darbojas pai atbalstms teritorijs
Projekta maksiml summa:80 000 LVL
Projekta miniml summa:Nav noteikta
Maksimlais iesniedzamo projektu skaits:Projekta pieteikuma iesniedzjs vien reiz var iesniegt vienu projektu katr no atbalstmajm NACE klasifikator noteiktajm darbbas jomm. Gadjum, ja vien atbalstmaj darbbas jom plnots iesniegt divus vai vairk projektus, tad katru nkamo projektu projekta pieteikuma iesniedzjs var iesniegt tikai pc lguma noslganas par finansjuma saemanu iepriekjam projektam. Tpat projekta pieteikuma iesniedzjs vienu projektu nedrkst mkslgi sadalt vairkos projektos. Pie tam projekta stenoanas rezultt jrada jauns vai juzlabo esoais produkts vai pakalpojums
E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs