ES struktūrfondu projektu izstrāde

Piedāvātais pakalpojums

SIA "Global project solutions" projektu pieteikumu izstrādes konsultantiem ir vairāk kā četru gadu sekmīga pieredze Eiropas Savienības pirmsstrukturālo fondu, struktūrfondu un biznesa attīstības projektu izstrādē, nodrošinot kvalitatīvu aprakstošo un finanšu sadaļu izstrādi atbilstoši klienta vēlmēm un projektu pieteikumu izvērtējošo institūciju prasībām.

SIA "Global project solutions" piedāvā izstrādāt projektu pieteikumus šādās Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātēs:

 • Darba prakes vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem
 • Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai
 • Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
 • Dalītās infrastruktūras izveide
 • Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija
 • Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās
 • Konstultāciju pakalpojumi
 • Atbalts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai
 • Atbalsts ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās

Apmaksas kārtība

Projektu pieteikumu izstrādes izmaksas sastāda 6 – 8 % no projekta vērtības, atkarībā no projekta pieteikuma sarežģītības pakāpes un darba apjoma.

ES struktūrfondu gadījumā 6 – 8 %* no struktūrfondiem iegūtās naudas apjoma (projekta pieteicēja pašu ieguldītie līdzekļi, aprēķinot projekta pieteikum izstrādes izmaksas, netiek ņemti vērā).

Pirms darba uzsākšanas klientam ir jāveic pirmā iemaksa 400 – 800 LVL apmērā, atkarībā no darba apjoma un sarežgītības pakāpes.

Samaksu par pakalpojumu (atskaitot pirmo iemaksu 400 – 800 LVL apmērā) klients veic pēc tam, kad ir saņemts apliecinājums no atbildīgās izvērtēšanas institūcijas par projekta apstiprināšanu.

Piemērs.

ES struktūrfondu projekta kopējās izmaksas ir 100 000 LVL, no kurām 40 000 LVL ir projekta pieteicēja finansējums, bet 60 000 ir ES struktūrfonda finansējums. Šādā gadījumā SIA "Global project solutions" honorārs par projekta pieteikuma izstrādi tiks apreķināts 60 000 LVL * 6% = 3 600 LVL

 • 600 LVL tiek samaksāti slēdzot līgumu pirms darbu uzsākšanas (pirmā iemaksa)
 • 3000 LVL tiek samaksāti pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas

Darba izpildes laiks

Par darba izpildes laiku SIA "Global project solutions" un klients vienojas slēdzot līgumu. ES struktūrfondu projektu pieteikumu, kā arī vairums biznesa attīstības projektu izstrāde neaizņem vairāk kā mēnesi (šajā laikā nav iekļauts laiks, kas nepieciešams klientam izziņu un citu dokumentu saņemšanai no citām iestādēm)

*Konkurējošās konsultāciju firmas par savu pakalpojumu prasa vismaz 10% no projekta vērtības, neatkarīgi no tā vai projekts saņems finansējumu vai nē.

E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs